Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje koncept, jak má vypadat česká energetika v roce 2040. Na základě výsledků první fáze připomínkování návrhu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) , v němž občané zaslali více než 3600 připomínek, byla zveřejněna upravená verze návrhu Aktualizace státní energetické koncepce ČR a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí .

Ministerstvo ale stále nerespektuje zákonný požadavek na důkladné posouzení více variant a stále prosazuje jen svoji vizi naší narůstající závislosti na jádru a fosilních palivech bez potřebné modernizace české energetiky. Ekologické organizace proto požadují, aby ministerstvo životního prostředí vrátilo koncepci ministerstvu průmyslu k přepracování.

Připomínkování bylo ukončeno 13. prosince 2013 . Celkem bylo ministerstvu odesláno 2503 připomínek. Děkujeme za Vaši účast.

O tom, jakým způsobem ministerstvo zohlednilo podané připomínky a dalším průběhu posuzování návrhu koncepce Vás budeme dále informovat.

Neúplné vyhodnocení dopadů koncepce na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí závazně uložilo předkladatelům koncepce zpracovat vyhodnocení řady důležitých otázek souvisejících s dopady koncepce na životní prostředí. Úředníci ministerstva průmyslu však zadání nesplnili. Více informací ›

Chybí podpora obnovitelných zdrojů energie

Nesouhlasím se zastavením rozvoje čistých, domácích zdrojů energie, které snižují znečištění ovzduší, vytvářejí nová pracovní místa a nezanechávající stovky kilometrů krajiny rozorané velkorypadly povrchových dolů. Více informací ›

Rozšiřování uhelných dolů, bourání obcí

Pokud jde o devastaci severních Čech povrchovou těžbou uhlí, je poslední verze energetické koncepce dokonce ještě horší, než ta předchozí z letošního jara. Nový návrh sice s využitím uhlí za limity těžby teoreticky nepočítá - ale nepočítá bohužel ani s ochranou měst a obcí touto těžbou ohrožených. Ministerstvo průmyslu a obchodu se přitom netají tím, že dlouhodobě zamýšlí limity těžby chránící domovy desítek tisíc obyvatel severních Čech zrušit. Více informací ›

Další jaderné reaktory s veřejnou podporou

Nelíbí se mi plán ministerstva průmyslu na stavbu dalších jaderných reaktorů v České republice. Dva nové reaktory by měly být spuštěny v Temelíně či v Dukovanech v horizontu let 2025-2030 a další po roce 2035. Více informací ›

Úložiště jaderného odpadu jen se souhlasem lidí

Do roku 2025 by mělo být rozhodnuto o místě pro konečné úložiště vysoceradioaktivního jaderného odpadu. Hrozí, že se tak stane bez souhlasu obyvatel vybraných regionů, kterým stavba navždy změní život. Více informací ›

Promarněný potenciál úspor

Úspory energií sice patří mezi pět hlavních priorit předložené energetické koncepce, ale v dokumentu nejsou obsaženy účinné kroky k využití jejich potenciálu. Efektivnější využití zdrojů má klíčový dopad na budoucí energetickou bilanci státu. Žádám, aby programy pro zvýšení energetické efektivity byly v koncepci konkrétně popsány, včetně vyčlenění odpovídajících prostředků. Více informací ›

Koncepce neřeší problém klimatických změn

Aktuální návrh Státní energetické koncepce počítá pouze s velmi mírným poklesem emisí skleníkových plynů a razantnější opatření na ochranu klimatu odkládá za rok 2040. Ignoruje tak nejen platnou národní klimatickou politiku, strategické dokumenty EU, ale také nejnovější propočty Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Více informací ›

Spalování odpadu namísto recyklace

Aktualizovaná energetická koncepce zvyšuje podíl spalovaní komunálních odpadů vyloženě extrémně. Cíli, které jsou v ní stanoveny, nejen že nerespektuje hierarchii nakládání s odpady – cíleně ji likviduje. Více informací ›